Algemene voorwaarden

Artikel 1 - voorwaarden
Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen, zijn huidige voorwaarden van toepassing op alle handelingen tussen Bart Vanacker (hierna “de dienstverrichter) en de klant.

Bart Vanacker verstrekt advies op vlak van locaties. Hij is gevestigd in de Smidsestraat 143, 900 Gent en heeft als ondernemingsnummer 0859.958.547.

Door een bestelling te plaatsen aanvaardt de klant huidige voorwaarden.

Artikel 2 - leveringstermijnen
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zij leveringstermijnen indicatief. De klant kan geen rechten putten uit een eventuele vertraging. De klant kan bijvoorbeeld noch de ontbinding van het contract, noch enige schadevergoeding, noch vermindering van de prijs vorderen.

Indien in de bijzondere voorwaarden, of op enige andere wijze, bindende leveringstermijnen worden overeengekomen, gelden die termijnen slechts voor zover de klant het door de dienstverrichter gevraagde materiaal ter beschikking stelt binnen de daartoe door de dienstverrichter bepaalde termijnen.

Artikel 3 - klachten
Iedere klacht moet, om geldig te zijn, schriftelijk gedaan worden binnen de acht dagen na de ontvangst van de toegangscode.

Artikel 4 - overmacht
Wanneer de dienstverrichter door overmacht, of ziekte niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, heeft de dienstverrichter het recht de overeenkomst te beëindigen zonder dat de klant enige schadevergoeding kan eisen. In dat geval blijft de prijs voor het tot dan toe geleverde werk verschuldigd.

Artikel 5 - betaling van facturen
De factuur dient betaald te worden binnen de 14 dagen na factuurdatum. Bij niet-betalingen binnen deze termijn zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten verschuldigd gelijk aan 10% per jaar.Tevens is de klant in dat geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van EUR 25 per factuur.

Bij niet-betaling van facturen binnen voormelde termijn, kan de dienstverrichter tot aan de integrale betaling (in hoofdsom, interesten en kosten) elke dienstverlening ten aanzien van de klant schorsen, ook indien die dienstverlening niet in verband staat met de onbetaalde factuur of facturen.

Artikel 6 - eigendom
Alle diensten en de werken die eruit voortspruiten blijven eigendom van de dienstverrichter en zijn auteursrechtelijk beschermd.

De klant krijgt na de integrale betaling van alle facturen met betrekking tot het betrokken project, een niet-exlcusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht dat beperkt is tot het raadplegen van het geleverde werk in overeenstemming met de bestemming waarvoor de diensten werden gevraagd door de klant.

Tot aan de oplevering en integrale betaling van alle facturen maakt elk gebruik van de locatiedatabank van de dienstverrichter een schending uit van het auteursrecht van de dienstverrichter.

Artikel 7 - beperking aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de dienstverrichter is, behoudens bedrog op opzet in hoofde van de dienstverrichter, beperkt tot maximaal de prijs die voor de diensten met betrekking tot het betrokken project werd aangerekend.

De dienstverrichter kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie op deze website en de verwante informatiediensten. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

De dienstverrichter is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden direct, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. de informatie op de locatiedatabank, en dit zelfs indien ze gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Artikel 8 - prijzen
Prijzen zijn exclusief btw.  Diensten of prestaties die niet in de offerte of bestelling zijn begrepen, worden aangerekend aan 75€/uur, berekend per begonnen kwartier, tenzij anders overeengekomen. Dit tarief kan eenzijdig door de dienstverrichter worden gewijzigd. Het gewijzigde tarief zal in dat geval enkel worden toegepast op diensten en prestaties die werden geleverd nadat de wijziging van het tarief ter kennis van de klant is gebracht.

Artikel 9 - betwisting en toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten met en verbintenissen van de dienstverrichter is het Belgisch recht van toepassing.

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van Gent of de rechtbanken van Gent bevoegd, tenzij de wet het dwingend anders voorschrijft.